Reklama

Regulamin

Regulamin Newslettera

jamiemagazine.pl

Regulamin newslettera, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki stron umowy dotyczącej usługi świadczonej elektronicznie, udostępnianej za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem jamiemagazine.pl. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.). Opracowanie Regulaminu jest obowiązkowe na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) (dalej „Usude”).

 

§ 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
1) Spółka – Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022276, NIP: 527-17-38-737, z kapitałem zakładowym w wysokości 305.550,00 zł.;
2) Newsletter – wiadomość w formie listu elektronicznego przekazywana Użytkownikowi przez Spółkę pocztą elektroniczną, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, zawierająca treści informacyjne, marketingowe, promocyjne i handlowe;

3) Umowa Newslettera – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Newslettera, obowiązujące przez czas nieokreślony;

4) Uodo - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 ze zm.);
5) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
6) Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie jamiemagazine.pl, którego administratorem jest Spółka.

 

§ 2. Zawarcie i rozwiązanie Umowy Newslettera

1.       Dla zawarcia Umowy Newslettera Użytkownik powinien:

a.       wpisać adres poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter na stronie Serwisu, w miejscu do tego przeznaczonym;

b.      spełnić warunki techniczne potrzebne do korzystania z Newslettera;

c.       zaakceptować Regulamin;

d.      wyrazić zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji handlowych na udostępniony adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 Usude;

e.      złożyć zamówienie na Newsletter, poprzez kliknięcie przycisku potwierdzającego wysyłkę (ikona „>”), znajdującego się na stronie Serwisu;

f.        aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Spółkę na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.

2.       Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą aktywowania linku, o którym mowa w ust. 1 pkt f) niniejszego paragrafu Regulaminu.

3.       Umowa Newslettera może zostać rozwiązana przez Użytkownika poprzez kliknięcie w link w newsletterze.

4.       Spółka może rozwiązać Umowę Newslettera z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w chwili składania zamówienia na Newsletter.

5.       Wskutek rozwiązania Umowy Newslettera, Newsletter nie będzie wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w chwili składania zamówienia na Newsletter.

 

§ 3. Zakres usług

1.       W ramach Umowy Newslettera, Spółka może przesyłać najnowsze informacje dotyczące Serwisu na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

2.       Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.

3.       Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Spółce lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.       Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z jego treścią.

5.       Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usługi Newslettera.

 

 

§ 4. Poufność i ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników w zakresie adresów poczty elektronicznej, jest Markquard Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.       Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Uodo, Usude oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).

3.       Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Spółkę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo w celach realizacji usługi Newslettera.

4.       Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z tym, że jest niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.

5.       Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.

6.       Dodatkowo Użytkownik może wyrazić opcjonalną zgodę na:

a.       przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej; 

b.      przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych podmiotów trzecich;
udostępnianie jego danych osobowych w celach marketingowych / przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Hearst Marquard Publishing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Świadczenie usługi Newslettera nie jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika ww. opcjonalnych zgód.

7.       Administrator informuje Użytkowników, iż dane osobowe przesyłane przez Użytkownika elektronicznie są chronione

8.       Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

9.       Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora danych osobowych na adres: redakcja@jamiemagazinepl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newslettera.

10.   Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

11.   Kwestie dotyczące ochrony prywatności w zakresie nieokreślonym w niniejszym paragrafie Regulaminu reguluje Polityka Prywatności.

 

 

§ 5 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.       Warunkiem koniecznym korzystania z Usługi Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:

a.       dostęp do sieci Internet;

b.      wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

2.       Ponadto, wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1, może się łączyć i wymieniać dane.

§ 6.Postępowanie reklamacyjne

1.       Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości.

2.       Reklamacje dotyczące usługi Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@jamiemagazine.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.

3.       Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

4.       Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 7.Tryb zmiany Regulaminu

1.       Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.10.2015 r.

2.       Umowy Newslettera zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Spółką przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom, o ile Użytkownik przed upływem terminu do wejścia w życie Regulaminu nie wypowie Umowy Newslettera, zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.

3.       Spółka, na warunkach opisanych powyżej zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

4.       W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników na łamach Serwisu oraz w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w terminie 14 (czternastu) dni przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Użytkownik, który nie zgadza się z nowym brzmieniem Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę Newslettera przed upływem terminu do wejścia w życie zmienionego Regulaminu, poprzez dezaktywację usługi Newsletter, zgodnie z § 2 pkt. 3 Regulaminu.

 

§8. Postanowienia końcowe

1.       Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

2.       Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 

 

 

Reklama
Polub nas na Facebooku